สทน.8 ร่วมหารือ แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน พร้อมระบบกระจายน้ำให้หน่วยงาน ทส.และประชาชน ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


18 พฤษภาคม 2566 88 views

          18 พฤษภาคม 2566 นายสุทัศน์ นุ้ยเล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 มอบหมายให้นางกศิรินทร์ พลนาค ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 1 สงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ส่วนบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ลงพื้นที่ร่วมประชุมหารือโครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนควนเขาวัง พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ร่วมกับ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
          โดยมีนายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) เป็นประธาน เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินการโครงการ ปรับปรุง ฟื้นฟู แหล่งนำ้ควนเขาวัง ให้มีปริมาณการเก็บกักเพิ่มขึ้น พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ให้กับหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงทรัพฯ และประชาชนหมู่ที่ 1 ตำบลฉลุง ประมาณ 240 ครัวเรือน และสนับสนุนการเพาะชำกล้าไม้ ลดการสูญเสียกล้าไม้ในช่วงฤดูแล้ง อีกทั้งเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศพื้นที่ป่าควนเขาวัง

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8
shadow

การค้นหาขั้นสูง