สทน.8 ร่วมเตรียมความพร้อมจังหวัดสงขลา มุ่งสู่ Cabon Neutrally and net Zero Emission


24 พฤษภาคม 2566 71 views

          23 พฤษภาคม 2566 นายสุทัศน์ นุ้ยเล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมมั่งมีศรีสุข โรงเเรมเบญจพร แกรนด์วิว สงขลา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นประธานคณะทำงานฯ มอบหมายให้ นายเฉลิมพันธ์ ยินเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม
          เพื่อร่วมรับทราบผลการประเมินการปล่อยก๊าชเรือนกระจกของจังหวัดสงขลา ในปีฐาน พ.ศ.​ 2562 ผลการคาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าชเรือนกระจกในอนาคตของจังหวัดสงขลา ซึ่งผลการคาดการณ์ปล่อยก๊าชฯ มีทิศทางที่ลดลงในปี 2573 ขั้นตอนการเก็บข้อมูลสภาพการณ์ความเสี่ยง และขั้นตอนจัดทำแผนปฏิบัติการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การกำหนดการลงพื้นที่เก็บข้อมูลสภาพการณ์ความเสี่ยงแผนการดำเนินงานกำหนดการการประชุมครั้งถัดไป และร่วมพิจารณาผลการทบทวนมาตรการในการลดก๊าชเรือนกระจกเบื้องต้นของจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8
shadow

การค้นหาขั้นสูง