วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2566 สทน.9 ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลทางอุทกวิทยา ในพื้นที่ลำน้ำปัว อำเภอปัว ลำน้ำกอน อำเภอเชียงกลาง และลำน้ำฟ้า อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน


26 พฤษภาคม 2566 58 views

วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2566 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9 โดย ส่วนอุทกวิทยาที่ 2 แพร่ ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลทางอุทกวิทยา ในพื้นที่ลำน้ำปัว อำเภอปัว ลำน้ำกอน อำเภอเชียงกลาง และลำน้ำฟ้า อำเภอแม่จริม จังหวัดน่านเพื่อเก็บข้อมูลระดับน้ำ ปริมาณน้ำ และปริมาณตะกอนแขวนลอย เก็บรวบรวมเป็นฐานข้อมูลทางสถิติอุทกวิทยาในการพิจารณาวางโครงการ สำหรับการวิเคราะห์แหล่งน้ำหาจำนวนน้ำต้นทุน การศึกษาการผันแปรลักษณะทางอุทกวิทยามณฑล และการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์น้ำทั้งในช่วงฤดูน้ำหลากและน้ำแล้ง นอกจากนี้ ส่วนอุทกวิทยาที่ 2 แพร่ ได้ดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาสถานีอุทกวิทยา-อุตุนิยมวิทยาที่ติดตั้งในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อให้ระบบการทำงานมีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9
shadow

การค้นหาขั้นสูง