สทน.10 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้า EWS. รุ่นที่ ๓


27 พฤษภาคม 2566 75 views

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายศักดิ์ชัย ตันติวิวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 1 สุราษฎร์ธานี  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา  กรมทรัพยากรน้ำ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) รุ่นที่ 3  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อสาธิตการทำงานของระบบเตือนภัยน้ำป่าไหลหลาก-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา รวมถึงการทำงานของต้นแบบเทคโนโลยี IoT ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนา โดยมุ่งหวังให้ชุมชนในพื้นที่ เสี่ยงภัยสามารถใช้ประโยชน์ระบบเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลาก-ดินถล่มของกรมทรัพยากรน้ำได้มากยิ่งขึ้น 

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10
shadow

การค้นหาขั้นสูง