สทน.1 โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน


18 กันยายน 2566 75 views

       วันที่ 18 กันยายน 2566 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 จัดโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการจัดการช่องว่างระหว่างวัย (Generation Gap Management) บุคลากรเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1  ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ รพช. 36 ปี  โดยมีนายโอภาส ถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 เป็นประธานเปิดโครงการฯ  พร้อมได้เชิญวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และจัดกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1  จำนวน 150 ราย ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างของเจเนอเรชั่นที่มีผลต่อการอยู่ร่วมกันในองค์กร สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างด้านความคิดและพฤติกรรมในการใช้ชีวิต การบริโภคและการทำงาน ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง