การประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2562


15 พฤศจิกายน 2562 311 views

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 134 ถึง 135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนิน กทม. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมฯ โดยมีนายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ เป็นผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำของประเทศ แผนการจัดสรรน้ำ และแผนการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/2563 สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร/โรคพืชและศัตรูพืชระบาด/การให้ความช่วยเหลือ แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/2563 รวมทั้งพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวางแผนและติดตามการป้องกัน แก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร โดยมีผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ และผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เข้าร่วมเป็นอนุกรรมการฯ ด้วย

หน่วยงาน : ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ