สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวงวาวี ครั้งที่ 4/2562 จังหวัดเชียงราย


19 พฤศจิกายน 2562 206 views

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มอบหมายให้ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวงวาวี ครั้งที่ 4/2562 เพื่อรับทราบสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ 2562 การนำเสนอเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการในพื้นที่ของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2563 รวมถึงแนวทางการขอรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย(GAP) และมาตรฐานในระบบอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมร้านอาหารเขื่อนแม่สรวย 2 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอแม่สรวย เป็นประธาน

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ