สทภ.6 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบรรเทาภัยแล้ง จ.ปราจีนบุรี


14 มกราคม 2563 156 views

          กรมทรัพยากรน้ำ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบรรเทาภัยแล้งจังหวัดปราจีนบุรี ตามที่จังหวัดได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ในเขตตำบลโคกปีบ ตำบลไผ่ชะเลือด และตำบลคู้ลำพัน อำเภอศรีมโหสถ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา
         โดยวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 นางวริยา สจิรวัฒนากุล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ลงพื้นที่ตรวจจุดสูบน้ำในเขตจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อติดตามผลการช่วยเหลือบรรเทาภัยแล้งและตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ สร้างขวัญกำลังใจแก่ทีมงาน ซึ่งผลการช่วยเหลือบรรเทาภัยแล้งพบว่า ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในเขตอำเภอศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมโหสถ และอำเภอเมืองปราจีนบุรี จำนวน 9 เครื่อง ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม 2562 จนถึงปัจจุบันมีปริมาณน้ำที่สูบช่วยภัยแล้งรวมทั้งสิ้น 8,060,950 ลูกบาศก์เมตร ประชาชนได้รับประโยชน์ 17 หมู่บ้าน 1,635 ครัวเรือน 6,077 คน พื้นที่การเกษตร 10,318 ไร่ และจะให้การช่วยเหลือต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 6
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ