ทน.ประชุมกรรมการร่วม ทส.ไทย - ญี่ปุ่น


14 มกราคม 2563 108 views

             วันที่ 14 มกราคม 2563 นายนิรุติ คูณผล ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ กรุงเทพ โดยมี นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย โดยกรมทรัพยากรน้ำได้เสนอให้มีความร่วมมือกับฝ่ายญี่ปุ่นด้านการอนุรักษ์และการจัดการแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างยั่งยืน มาตรการและกฎระเบียบข้อบังคับด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งน้ำ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ ผู้เชี่ยวชาญ การวิจัยและพัฒนา การเสริมสร้างขีดความสามารถองค์กรและบุคลากร เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่างไทย-ญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น ภายใต้ MOU ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย กับกระทรวงสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่น

หน่วยงาน : สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ