ทส.ทน.สทภ.1 ลงพื้นที่วางระบบโครงข่ายน้ำหนองหลวง 4 ตำบล 2 อำเภอ


03 กรกฎาคม 2563 121 views

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:00 น. นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค1 พร้อมทีมวิเคราะห์ศักยภาพแหล่งน้ำ เข้าวางระบบโครงข่ายน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ ต.ดอนศิลา, ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย/ ต.ห้วยสัก, ต.เวียงเหนือ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย พบว่าพื้นที่มีพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหลวง ซึ่งเป็น แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 7,600 ไร่ และหนองน้ำขนาดเล็กหลายแห่งโดยรอบ แต่มีสภาพตื้นเขิน ขาดน้ำต้นทุน สำนักงานฯ จึงวางโครงการขุดลอกและก่อสร้าง ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากน้ำแม่ลาวเข้าเติมหนองแดง และเชื่อมต่อทางน้ำเข้าหนองกู่แก้ว, หนองประเทือง และหนองหลวง ตามลำดับ พร้อมกับขุดลอกตะกอนปรับแต่งภูมิทัศน์ หนองน้ำ (โดยรวมประมาณ หมื่นกว่าไร่เศษ) เพื่อเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำ และสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยมีระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตามหนองน้ำต่างๆ ส่งน้ำต้นทุนสนับสนุนการอุปโภค-บริโภค การเกษตร และปศุสัตว์ ให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์ ตามนโยบายข้อสั่งการของรัฐบาล, รมว.ทศ. และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายจตุพร บุรุษพัฒน์) ด้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเรื่อง “ความมั่งคงทางด้านน้ำ”

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ