สทภ 1 ร่วมหารือจัดหาน้ำต้นทุน แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ


03 กรกฎาคม 2563 103 views

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1  พร้อมเจ้าหน้าที่ สนง. เข้าร่วมหารือเพื่อจัดหาน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลพื้นที่ในการพิจารณาวางโครงการ ซึ่งในพื้นที่เป็นที่ลาดเชิงเขาขนานไปกับลำน้ำอิง มีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 2 แห่ง ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำทั้งอุปโภค บริโภค และด้านการเกษตร สำนักงานฯ จึงนำเสนอแนวคิดหน่วงน้ำในแผ่นดิน โดยวางโครงการกระจายน้ำช่วงฤดูน้ำหลาก 2 ลักษณะ 1.) กระจายน้ำจากแหล่งน้ำขนาดเล็ก ด้วยระบบท่อไปสระน้ำระบบประปาหมู่บ้านและแหล่งน้ำธรรมชาติในหมู่บ้านสำหรับการอุปโภค-บริโภค  2.) ปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติ(อิงหลง) เพื่อเก็บกักน้ำในฤดูน้ำหลาก และก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สูบส่งไปหลุมขนมครกหัวไร่ปลายนา สำหรับการเกษตร และปศุสัตว์ ซึ่งจะทำให้พี่น้องประชาชนมีปริมาณต้นทุนในการดำรงชีพอย่างเพียงพอ ต่อไป

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ