สทภ.1 โดยส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม และนำเสนอ การประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในการประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัยและดินถล่ม ปี 2563 จังหวัดเชียงใหม่


17 กรกฎาคม 2563 126 views

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มอบให้ ว่าที่ร้อยโทสายรุ้ง กลุ่นเขียว ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม และนำเสนอ การประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในการประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัยและดินถล่ม ปี 2563 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมซึ่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีประกาศแต่งตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัย และดินถล่ม ปี 2563 เพื่ออำนวยการ ควบคุม สนับสนุน ประสาน การปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรวบรวมข้อมูล จัดทำแผน กำหนดแนวทาง เฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัย พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงที่เกิดจากสาธารณภัย

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ