ทส.ทน.สทภ.1 พิจารณาวางโครงการสนับสนุนน้ำต้นทุน สองตำบล และ มฟล.


17 กรกฎาคม 2563 165 views

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ สนง. และเจ้าหน้าที่ สปล.กก-โขง(ภาคเหนือ) เข้าพื้นที่ ต.ท่าสุด/ ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อจัดหาน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร รวมถึงจัดหาน้ำต้นทุนสนับสนุน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย จากข้อมูลทางกายภาพ และสภาพปัญหา พบว่ามีหนองน้ำหลงจากลำน้ำกก แต่ขาดระบบการจัดเก็บน้ำ รวมถึงอ่างเก็บที่ขาดน้ำต้นทุนติดต่อกันหลายปีในช่วงฤดูแล้ง สำนักงานฯ จึงวางโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองกกหลง พร้อมระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สูบผันน้ำจากหนองกกหลงเป็นน้ำต้นทุนให้อ่างเก็บน้ำแม่ฟ้าหลวง เพื่อเก็บกักน้ำต้นทุนในการอุปโภค-บริโภค และดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงสูบกระจายน้ำ พร้อมถังพักน้ำบนพื้นที่หัวไร่ปลายนาของประชาชน กลุ่มวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร ซึ่งจะทำให้มหาวิทยาลัย และประชาชนในพื้นที่ ต.ท่าสุด/ ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย มีน้ำใช้อย่างพอเพียง และยั่งยืน ต่อไป

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ