สทภ.๑ โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง เข้าร่วมประชุมคณะขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓


17 กรกฎาคม 2563 111 views

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ มอบหมายให้ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง เข้าร่วมประชุมคณะขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า เพื่อพัฒนาและติดตามงานในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน และ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยมีนายวุฒิกร คำมา นายอำเภอเวียงป่าเป้า เป็นประธาน สปล.กกและโขงได้รายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำและปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่ฉางข้าวโดยนายอำเภอเวียงป่าเป้าขอให้เพิ่มเติมงานขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณการเก็บกักน้ำพร้อมทั้งได้ชี้แจงแผนงานที่จะดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง ในปีงบประมาณ 2564

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ