สทภ.1 โดยส่วนอุทกวิทยาที่ 2 เชียงราย จัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว(Green office)


17 กรกฎาคม 2563 158 views

    เมื่อวันที่ 16 ก.ค.63 สทภ.1 ส่วนอุทกวิทยาที่ 2 เชียงราย จัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว(Green office)การกำจัดวัชพืชในแปลงผัก การปรับปรุงภูมิทัศน์ การเก็บผลผลิต ได้แก่ ผักแคล(คะน้าใบหยัก) ต้นกระเพรา ผักแพว และลำไยปลอดสารพิษแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่และนำมาประกอบอาหารกลางวันในการนี้ได้ทำน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักชีวะภาพเพื่อลดค่าใช้จ่ายในสำนักงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ(ร.9)มาใช้ในชีวิตประจำวันและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของ โรคโควิด -19

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ