สทภ.1 เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาฟื้นฟูป่า รักษาต้นน้ำ และควบคุมไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่


20 กรกฎาคม 2563 101 views

วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ มอบหมายให้ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ร่วมในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาฟื้นฟูป่า รักษาต้นน้ำ และควบคุมไฟป่า ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายพงศบุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวง ทส. เป็นประธานการฝึกอบรมฯ และนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย อธิบดีกรมกรมป่าไม้ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ และรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมในพิธีเปิด               
         มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ เป็นแกนนำในการประสานการปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการ องค์กร เครือข่าย และภาคเอกชนในพื้นที่ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ