สทภ.1 ตรวจติดตามงาน ปี งปม.63


20 กรกฎาคม 2563 159 views

วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค1 ตรวจติมตามงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำแม่เส้า พร้อมระบบกระจายน้ำ บ.สบเส้า ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน งปม : 5.89872 ล้านบาท สัญญาเลขที่ สทภ.1/58/2563 เริ่มสัญญา 25 มี.ค. 63 สิ้นสุดสัญญา 20 ต.ค. 63 ผลการดำเนินงานปัจจุบัน 90% คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. 63 นี้ โดย ผอ.สทภ.1 ได้กำชับช่างควบคุมงานให้เร่งรัดการดำเนินงาน และประชาสัมพันธ์โครงการ รวมถึงประสานสร้างความเข้าใจพี่น้องประชาชนในการบริหารจัดการน้ำ และการดูแลรักษาโครงการให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ