สทภ.1 โดยส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม โดยจัดนิทรรศการ สถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ณ สนามหน้าห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน


21 กรกฎาคม 2563 135 views

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “ตรวจความพร้อม กำลังพล วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกลสาธารณภัย ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย-ดินถล่มปี 2563” ทั้งนี้ นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มอบให้ ว่าที่ร้อยโทสายรุ้ง กลุ่นเขียว ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม โดยจัดนิทรรศการ สถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ณ สนามหน้าห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งกิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่อยู่ในแผนการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2563 จัดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการเตรียมความพร้อม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและการบูรณาการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากทุกภาคส่วน

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ