สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง เข้าร่วมประชุมเวทีชุมชนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว พร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา


24 กรกฎาคม 2563 105 views

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มอบหมายให้ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขงภาค1 เข้าร่วมประชุมเวทีชุมชนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแก้วพร้อมระบบกระจายน้ำ เพื่อสนับสนุนกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา และกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาแหล่งน้ำ และสนับสนุนกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและเป็นการหน่วงน้ำเพื่อไม่ให้น้ำไหลหลากลงไปสู่แม่น้ำสายหลักเร็วเกินไปซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยอีกทางหนึ่ง ตามนโยบายของกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ