สทภ.1โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ปังค่า ครั้งที่ 2/2563 อำเภอปง จังหวัดพะเยา


24 กรกฎาคม 2563 109 views

     เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มอบหมายให้ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ปังค่า ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีนายนิกร ยะกะจาย นายอำเภอปงเป็นประธาน
      ในที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค์ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่าดำเนินงาน และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงฯ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 ในไตรมาสที่ 3 
       ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง ได้รายงานผลการสำรวจไม้ผล ไม้ยืนต้นที่เสี่ยงตายในพื้นที่ในช่วงฤดูแล้งเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุน  และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 พร้อมจะเข้าร่วมบูรณาการกับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า ในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำในพื้นที่โครงการ

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ