สทภ.1 สำรวจพื้นที่เพื่อปรับปรุงระบบประปาภูเขา โรงเรียนถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ กรมสมเด็จพระเทพฯ


03 สิงหาคม 2563 58 views

   วันที่ 30 กรกฏาคม 2563 นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มอบหมายให้ นายศิริศักดิ์ เกษารัตน์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ พร้อมคณะ ลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนบ้านแม่หลุย ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นสถานศึกษาถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อปรับปรุงระบบประปาภูเขาสำหรับอุปโภคบริโภคของโรงเรียน ซึ่งประสบปัญหาน้ำมีสภาพขุ่นและมีตะกอนโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ส่วนในฤดูแล้งจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ส่งผลให้เด็กนักเรียนจำนวน 142 คน รวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 20 คน ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก จากการสำรวจพบว่าการแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วน เห็นควรก่อสร้างระบบกรองน้ำสะอาดชนิดทรายกรองช้า อัตรา 100 ลิตร/ชั่วโมง บริเวณโรงเรียนบ้านแม่หลุย พร้อมถังกักเก็บน้ำสะอาด
  ทั้งนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 จะเร่งดำเนินการก่อสร้างระบบกรองน้ำสะอาดเพื่อให้เด็กนักเรียนรวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค เพื่อสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ