สทภ.1 โดยส่วนอุทกวิทยาที่ 2 เชียงราย เร่งดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือเตือนภัยล่วงหน้า (EarlyWarning)


04 สิงหาคม 2563 192 views

ส่วนอุทกวิทยาที่ 2 เชียงราย เร่งดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือเตือนภัยล่วงหน้า (EarlyWarning) ให้มีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงข้อมูลและสามารถแจ้งเตือนภัยประจำเดือนกรกฏาคม 2563 แจ้งเตือนภัยในเขตรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา จำนวน 127 สถานี เครื่องมือเตือนภัยมีความพร้อมและมีประสิทธิภาพในการทำงาน 121 สถานีคิดเป็นร้อยละ95เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการติดตามสถานการณ์ในช่วงฤดูฝนและเข้าเยี่ยมผู้รู้ผู้ดูแลประจำสถานีเตือนภัยเพื่อซักซ้อมความรู้ความเข้าใจในการรายงานสถานการณ์น้ำ

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ