สทภ.6 โดยส่วนอุทกวิทยา จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้รู้ ประจำสถานี เตือนภัยล่วงหน้า ( Early Warning ) ณ จังหวัดจันทบุรี รุ่นที่ 1


02 กันยายน 2563 114 views

          วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสุเมธ สายทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา ปี พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ จันทบุรี
          ในการฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างประสิทธิภาพความสามารถในการเฝ้าระวัง การแจ้งเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม เพื่อลดความสูญเสียในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ทั้งนี้มีผู้รู้ ผู้นำชุมชนและตัวแทนผู้นำชุมชน เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวนประมาณ 50 คน 

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 6
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ