สทภ.6 ให้การต้อนรับ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ในการลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2


10 กันยายน 2563 111 views

          วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสุเมธ สายทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 มอบหมายให้ นายวิชาเยล พัฒนาดิสัย ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และนายประสิทธิ์ พัวทวี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารจัดการน้ำในการลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 ในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 เพื่อประชุมรับฟังผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจติดตาม ดังนี้
          1. การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
          2. การปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ
          3. โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ
          4. ผลการดำเนินงานงบลงทุนคงค้างที่ยังไม่แล้วเสร็จ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2562)
5. ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 6
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ