สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนโครงการตามแผนสำรวจปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการซ่อมปรับปรุง อ่างเก็บน้ำแม่สุกพร้อมระบบกระจายน้ำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง


16 กันยายน 2563 66 views

วันที่ 15 กันยายน 2563 นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ได้มอบหมายให้ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนโครงการตามแผนสำรวจปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการซ่อมปรับปรุง อ่างเก็บน้ำแม่สุกพร้อมระบบกระจายน้ำ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านผาช่อ หมู่ที่ 1 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมี นายเกษม สุจริษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ ร่วมให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กับผู้นำชุมชนและสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ อ่างเก็บน้ำแม่สุก ในการดำเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนผู้ได้รับผลประโยชน์เกี่ยวกับข้อมูลการสำรวจ ตำแหน่งที่ตั้ง ขอบเขตของโครงการ โดยมีพื้นที่ได้รับ ประโยชน์ 500 ไร่ 150 ครัวเรือน ผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการสามารถเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อสนับสนุนการเกษตรกรรม กิจกรรมต่างๆภายในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 กรมทรัพยากรน้ำดำเนินโครงการดังกล่าว ตามขั้นตอนต่อไป

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ