สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง เข้าร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร


16 กันยายน 2563 63 views

วันที่ 16 กันยายน 2563
                นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มอบหมายให้ ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง เข้าร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ลงพื้นที่ (Site Visit) เก็บข้อมูลเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการลุ่มน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีนายสวิตต์  มะโนจันทร์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 และนายอนุชา เกตุเจริญ คณะกรรมการลุ่มน้ำปิง ได้ประชุม ณ ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ที่ 5 ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร  และติดตามในพื้นที่ โครงการซ่อมปรับปรุงอ่างเก็บน้ำคลองแขยง พร้อมระบบกระจายน้ำหมู่ที่ 1 ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร งบประมาณปี พ.ศ.2561  
 วัตถุประสงค์ 
 1.)  เพื่อเก็บข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามกรอบ 
 2.)  เพื่อสังเกตุการณ์และตรวจสอบผลผลิตของโครงการภายใต้ประเด็นประสิทธิผลและ ประสิทธิภาพของโครงการ
3.)  ติดตามกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โดยสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่  ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับความคิดเห็นโครงการ
4.)  รับฟังปัญหา อุปสรรค ของการดำเนินโครงการจากหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานโครงการในพื้นที่และข้อเสนอแนะของผู้เกี่ยวข้องโดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำคลองแขยง เห็นด้วยกับโครงการมีผลดีมีประโยชน์ต่อการอุปโภค บริโภคและภาคการเกษตรต่อไป

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ