สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ครั้งที่ 3/2563


16 กันยายน 2563 70 views

วันที่ 16 กันยายน  2563  
                  นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มอบหมายให้ ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน ในที่ประชุมผ่านระบบ  Video  Conferrence และนายอำเภอท่าสองยาง นายอำเภอแม่ระมาด เป็นประธานที่ประชุมระดับอำเภอ โดยในที่ประชุม ได้รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในพื้นที่โครงการหลวงเลอตอ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในส่วนของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ได้รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 และ แผนงาน/โครงการ ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2564  โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ขอให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่ให้ครอบคลุมในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  ในปีงบประมาณ 2564 และ 2565 ต่อไป

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ