สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการตามแผนการสำรวจ ปีงบปราะมาณ 2563 โครงการก่อสร้างทำนบดินห้วยปางห้างพร้อมระบบกระจายน้ำ (สปก.) อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่


16 กันยายน 2563 77 views

วันที่ 16 กันยายน 2563 นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มอบหมายให้สปล.ปิงตอนบน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการตามแผนการสำรวจ ปีงบประมาณ 2563 โครงการก่อสร้างทำนบดินห้วยปางห้างพร้อมระบบกระจายน้ำ (สปก.) ณ วัดอมเม็ง ม.8 บ.อมเม็ง ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์เกี่ยวกับข้อมูลการสำรวจ ตำแหน่งที่ตั้งขอบเขตของโครงการ ให้ถูกต้องก่อนดำเนินการออกแบบประมาณการ โดยมีนายพจน์ อุปาลี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 75 คน ร่วมรับฟังรายละเอียดโครงการ พื้นที่ได้รับผลประโยชน์ประมาณ 3,000 ไร่ ราษฎรที่ได้รับผลประโยชน์ 180 ครัวเรือน

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ