สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ครั้งที่ 5/2563


17 กันยายน 2563 57 views

วันที่ 16 กันยายน 2563 นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มอบหมายให้ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน โดยนายวราห์ มิตรานนท์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรม สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ทั้งนี้ผู้แทน สทภ.1 ได้รายงานผลการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ระยะที่ 2 ต่อที่ประชุม  ซึ่งเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะมีพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 165ไร่

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ