สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนโครงการตามแผนการสำรวจ ปีงบประมาณ 2563 โครงการซ่อมปรับปรุงระบบกระจายน้ำจากฝายน้ำล้นสบจ๋อง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน


17 กันยายน 2563 75 views

วันที่ 17 กันยายน 2563 นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มอบหมายให้สปล.ปิงตอนบน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนโครงการตามแผนการสำรวจ ปีงบประมาณ 2563 โครงการซ่อมปรับปรุงระบบกระจายน้ำ จากฝายน้ำล้นสบจ๋อง ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.6 บ.บ้านแม่ป้อก ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์เกี่ยวกับข้อมูลการสำรวจ ตำแหน่งที่ตั้ง ขอบเขตของโครงการให้ถูกต้องก่อนดำเนินการออกแบบประมาณการ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนผู้นำท้องที่ในพื้นที่ และประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 75 ราย ร่วมรับฟังรายละเอียดโครงการ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น พื้นที่ได้รับผลประโยชน์ประมาณ 3,500 ไร่ ได้แก่หมู่ที่ 5,6,10,11,12 ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน ราษฎรที่ได้รับผลประโยชน์ 1,300 ครัวเรือน

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ