สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดตาก (คทช.จังหวัดตาก) ครั้งที่ 2/2563


17 กันยายน 2563 69 views

วันที่ 17 กันยายน 2563
   นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มอบหมายให้ ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดตาก (คทช.จังหวัดตาก) ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น 1 โดยมีนายสมชัย เจริญกิจรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในที่ประชุม  ฝ่ายเลขาฯ ได้แจ้งในที่ประชุม เรื่องเพื่อทราบ ภาพรวมผลการดำเนินงานที่ผ่านมาปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563 ในพื้นที่เป้าหมายในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน  ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าแม่สอดจำนวน 5,420 ไร่ ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก เรื่องเพื่อพิจารณา ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานขอให้แบ่งการจัดหาที่ดินเป็นรายอำเภอแล้วเสร็จเป็นอำเภอจะทำให้รวดเร็วขึ้น และยังไม่มีแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตร

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ