สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง เข้าประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำวัง ครั้งที่ 3/2563 ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง


17 กันยายน 2563 80 views

วันที่ 17 กันยายน 2563 นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 โดยนางสาวฐพัชษ์ พุทธา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง เข้าประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำวัง ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ที่ประชุมมีมติรับทราบ เรื่อง ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีฯและโครงการสำคัญในลุ่มน้ำวัง ทั้งนี้ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำวัง และแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บท ปี 2565 (ร่าง) แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง/น้ำท่วม และพิจาณาคัดเลือกนายปรีชา กาดีวงค์ ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำภาคเกษตรกรรมเป็นผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ำวังตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภาค ในพื้นที่ภาคเหนือ

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ