สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการตามแผนการสำรวจ ปีงบประมาณ 2563 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ ห้วยมะแหลบ พร้อมระบบกระจายน้ำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน


18 กันยายน 2563 66 views

    วันที่ 18 กันยายน 2563 นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มอบหมายให้ สปล.ปิงตอนบน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการตามแผนการสำรวจ ปีงบประมาณ 2563 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยมะแหลบ พร้อมระบบกระจายน้ำ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ.วังมน ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์เกี่ยวกับข้อมูลการสำรวจ ตำแหน่งที่ตั้งขอบเขตของโครงการ ให้ถูกต้องก่อนดำเนินการออกแบบประมาณการ โดยมีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ และประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 75 ราย ร่วมรับฟังรายละเอียดโครงการ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น พื้นที่ได้รับผลประโยชน์ประมาณ 1,200 ไร่ ราษฎรที่ได้รับผลประโยชน์ 250 ครัวเรือน

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ