ทส.ทน.ประชุม เหลียวหลัง แลหน้า สรุปผลการดำเนินงานฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)


18 กันยายน 2563 111 views

ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2563 นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สรุปผลการดำเนินงานฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา” ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 98 คน โดย นายการุณย์ เปรมวุติ ผู้อำนวยการสำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา พร้อมเจ้าหน้าที่ สวพ. และผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา สทภ.1 - 11 ร่วมให้การต้อนรับ โครงการมีเป้าหมายเพื่อซ้ำเสริมความรู้ และทักษะที่จำเป็นของผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัย และผู้นำหมู่บ้านเสี่ยงภัย ซักซ้อมความเช้าใจ ให้สามารถใช้ประโยชน์จากระบบเตือนภัยล่วงหน้าของกรมทรัพยากรน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ดำเนินการจัดฝึกอบรม จำนวนทั้งหมด 25 รุ่น ระหว่างเดือน สิงหาคม - กันยายน 2563 ระยะเวลารุ่นละ 1 วัน ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วพบว่ามีผู้รู้และผู้นำหมู่บ้านเสี่ยงภัยเข้ารับการฝึกอบรมจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,350 คน ในระหว่างการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้มีการอภิปราย และแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผลการดำเนินการฝึกอบรมของแต่ละพื้นที่ และศึกษาดูงานสถานีเตือนภัยล่วงหน้าที่มีความเข้มแข็งในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ รอง อทน. ได้ให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน สร้างขวัญและกำลังใจ เป็นอย่างมากสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ