สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง เข้าประชุม คณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2564 ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง


24 กุมภาพันธ์ 2564 72 views

      วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มอบหมายให้ นางสาวฐพัชษ์ พุทธา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง เข้าประชุม คณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2564 ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้แจ้งนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ ให้ดำเนินการควบคุมแรงงานต่างด้าว การลักลอบเล่นการพนัน การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและภัยแล้ง การกำจัดวัชพืชในลำน้ำ และการแก้ไขปัญหาความยากจน นอกจากนี้ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กรณีกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี) และเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของจังหวัดลำปาง การรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ การจัดโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ การรับบริจาคโลหิต ประจำเดือนมีนาคม 2564 การรายงานสถานการณ์น้ำของจังหวัดลำปาง โครงการ ม.33 เรารักกัน และการขยายเวลายื่นแบบแสดงรายการบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลผ่านอินเตอร์เน็ต

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์การติดตามปริมาณน้ำท่าและน้ำฝน
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
Open Data
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ