สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564


25 กุมภาพันธ์ 2564 86 views

     วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายนิทัศน์  สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มอบหมายให้ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน โดยนายวราห์ มิตรานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  โดยนายสำเริง  ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ทำหน้าที่ประธานการประชุม นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 เลขานุการ วัตถุประสงค์การประชุมฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่แฝก และพิจารณารายงานสถานการน้ำ การดำเนินงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 25632/64 แผนงาน/โครงการเพื่อรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำ ปี 2563/64 (เพิ่มเติม) การเสนอขอความเห็นต่อโครงการขนาดใหญ่ / โครงการสำคัญ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ การจัดทำทะเบียนแหล่งน้ำในการนี้ ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ได้รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ รายงานสถานการณ์น้ำ และการดำเนินงานตามมาตรการแก้ไขภัยแล้ง ปี 63/64 และนำเสนอแผนงาน/โครงการ งบกลาง ปี 2564 ให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์การติดตามปริมาณน้ำท่าและน้ำฝน
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
Open Data
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ