สทภ. 7 ร่วมประชุมพิจารณาเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


31 มีนาคม 2564 60 views

วันที่ 30 มีนาคม 2564 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 โดยส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ร่วมประชุมพิจารณาเสนอแนวทางการให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ตำบลชัยเกษม กรณี ราษฎรตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มีหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เนื่องจากประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม โดยมี นายชัยวุฒิ คุณาธิมาพันธ์ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ เป็นประธานการประชุม พร้อมร่วมลงตรวจสอบพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 7
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์การติดตามปริมาณน้ำท่าและน้ำฝน
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
Open Data
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ