สทภ.๑ เข้าประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง


01 เมษายน 2564 136 views

        วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ พร้อมด้วย นายวีระชัย  สีดาพรมมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมี นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม ในการนี้มี ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์  เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  และนายประพิศ จันทร์มา  อธิบดีกรมชลประทาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ได้นำเสนอข้อมูลสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวัง การเตรียม ความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำวัง ผลและแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ -  ๒๕๖๕ ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติให้มีการระบายน้ำจากเขื่อนกิ่วลม และมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ลุ่มน้ำวัง ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ เสนองบเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในลุ่มน้ำวัง เขตพื้นที่จังหวัดลำปางและจังหวัดตาก ต่อไป

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์การติดตามปริมาณน้ำท่าและน้ำฝน
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
Open Data
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ