สทภ.7 จัดประชุมประชาคมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี


05 เมษายน 2564 56 views

วันที่ 2 เมษายน 2564 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 โดยส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ร่วมกับส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำท่าจีน จัดประชุมประชาคมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ  ในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำภายในตำบลพลับพลาไชย หมู่ที่ 14,5,13,1,8,2  ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย เพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการ โดยมีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย เจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เมื่อโครงการแล้วเสร็จสามารถกระจายน้ำให้กับชุมชน และลดปัญหา การขาดแคลนน้ำในการอุปโภค-บริโภค ของประชาชน จำนวน 520 ครัวเรือน

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 7
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์การติดตามปริมาณน้ำท่าและน้ำฝน
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
Open Data
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ