สทภ. 1 ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง (งานจัดทำเอง)


05 เมษายน 2564 59 views

               2 เมษายน 2564 นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มอบหมายให้ นายศิริศักดิ์ เกษารัตน์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (6 แห่ง) ปีงบประมาณ 2564 (งานจัดทำเอง) เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยก่อสร้างระบบผลิตน้ำดื่มสะอาดชนิดทรายกรองช้า อัตราการผลิต 100 ลิตร/ชั่วโมง เพื่อให้ประชาชนบนพื้นที่สูง ถิ่นทุรกันดารมีน้ำดื่มที่สะอาด เพื่อสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี ผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ 50% เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ประชาชนจะได้รับประโยชน์ 495 ครัวเรือน จำนวน 1,980 คน

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์การติดตามปริมาณน้ำท่าและน้ำฝน
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
Open Data
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ