สทภ.1 ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง พื้นที่ จ.เชียงราย


05 เมษายน 2564 68 views

               3 เมษายน 2564 นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มอบหมายให้ส่วนบริหารจัดการน้ำ และส่วนอุทกวิทยาที่ 2 (เชียงราย) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ในพื้นที่ อ.เวียงเชียงรุ้ง และ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ร่วมกับ อปท. พบว่า ประชาชนในพื้นที่ ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จำนวน 5 หมู่บ้าน 1,200 ครัวเรือน กว่า 4,800 คน และ ประชาชนในพื้นที่ ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จำนวน 3 หมู่บ้าน 350 ครัวเรือน กว่า 1,200 คน ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค แหล่งน้ำผิวดินสำหรับผลิตระบบประปาหมู่บ้าน  มีสภาพแห้งขอด ส่วนแหล่งน้ำบาดาลระดับน้ำใต้ดินลดลงมาก ทำให้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดิบสำหรับผลิตประปาหมู่บ้าน ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก
      ทั้งนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 จะเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ดังกล่าว อย่างเร่งด่วนต่อไป

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์การติดตามปริมาณน้ำท่าและน้ำฝน
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
Open Data
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ