สทภ.7 จัดประชุมประชาคมโครงการในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


07 เมษายน 2564 49 views

วันที่ 7 เมษายน 2564 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ จัดประชุมประชาคมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนระบบผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลบ้านกรูด หมู่ที่ 3 ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อนำเสนอรูปแบบแนวทางการจัดทำโครงการ ให้กับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกรูด ผู้นำชุมชน และประชาชนที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงรายละเอียดโครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกรูด ชั้น 2 อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 7
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์การติดตามปริมาณน้ำท่าและน้ำฝน
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
Open Data
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ