สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่างและส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ที่เกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรในส่วนที่สมาคมชาวนาและเกษตรไทย เป็นผู้ชี้เป้าหมาย จังหวัดกำแพงเพชร


07 เมษายน 2564 66 views

วันที่  7 เมษายน 2564
         นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1  มอบหมายให้ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่างและส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ที่เกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรในส่วนที่สมาคมชาวนาและเกษตรไทย เป็นผู้ชี้เป้าหมาย  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ  ตำบลแสนตอ  อำเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกำแพงเพชร  โดยมีนายธีรสินทร์  ธนชวโรจน์  เลขาธิการสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเป็นประธานในที่ประชุม 
      ในที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง  ดำเนินการสำรวจความเหมาะสมเบื้องต้นโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู คลอง คสช. คลองอ้ายเจ๊กช่วงที่ 2 คลองโนนมะค่า หมู่ที่ 7 ตำบลแสนตอ , คลองรังวัด  บ้านดอนขวาง หมู่ที่ 7 และบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะตาล  อำเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกำแพงเพชรต่อไป

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์การติดตามปริมาณน้ำท่าและน้ำฝน
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
Open Data
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ