กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ “มิซุอิกุ : สอนน้องรักษ์น้ำ” ณ ห้องประชุมโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ จังหวัดปทุมธานี


07 เมษายน 2564 34 views

             วันที่ 7 เมษายน 2564 นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ “มิซุอิกุ : สอนน้องรักษ์น้ำ” พร้อมกล่าวถึงนโยบายของภาครัฐเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และแนวทางการสนับสนุนความร่วมมือของกรมทรัพยากรน้ำ ในบทบาทภาคีความร่วมมือโครงการฯ ร่วมกับ บริษัท ซันโทรี่ เป๊บซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้ดำเนินโครงการ) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จังหวัดปทุมธานี และโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ จังหวัดปทุมธานี โดยกรมทรัพยากรน้ำยินดีให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการดังกล่าว รวมถึงกิจกรรมการส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความรู้ ความตระหนักและมีส่วนร่วมดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อไป

ภาพบรรยากาศ

หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์การติดตามปริมาณน้ำท่าและน้ำฝน
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
Open Data
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ