สทภ.1 โดย ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านการบริหารจัดการน้ำให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำแม่เทย ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน


08 เมษายน 2564 80 views

    วันที่ 8 เมษายน 2564 นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1 มอบหมายให้ ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน จัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำแม่เทย ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มผู้ใช้น้ำ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางบริหารจัดการน้ำและประสบการณ์จากกลุ่มผู้ใช้น้ำที่ประสบความสำเร็จ เพื่อสามารถนำมาปรับใช้กับกลุ่มของตนได้อย่างเหมาะสม โดยมีประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในครั้งนี้ด้วย

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์การติดตามปริมาณน้ำท่าและน้ำฝน
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
Open Data
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ