สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด(คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2564


08 เมษายน 2564 56 views

วันที่ 8 เมษายน 2564
                นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มอบหมายให้ ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด(คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานฯ เพื่อพิจารณาให้ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลปีงบประมาณ พ.ศ.2562  พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก” และปีงบประมาณ 2563 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าคลองสวนหมากและป่าคลองขลุง”  หมวด 1 การขออนุญาต  ข้อ 6 วรรค 10  การขออนุญาตเพื่อการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล มติที่ประชุม  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้ขออนุญาต

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์การติดตามปริมาณน้ำท่าและน้ำฝน
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
Open Data
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ