สทภ.1 โดยส่วนอุทกวิทยาที่ 2 เชียงราย ลงพื้นที่ประสานหน่วยงานและผู้นำชุมชนในพื้นที่ อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามป้องกันแก้ไขปัญหาภาวะน้ำแล้ง


11 เมษายน 2564 185 views

      วันที่ 7 – 9 เมษายน 2564 นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มอบให้ เจ้าหน้าที่ส่วนอุทกวิทยาที่ 2 เชียงราย ลงพื้นที่ประสานหน่วยงานและผู้นำชุมชนในพื้นที่ เทศบาลตำบลครึ่ง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย เทศบาลตำบลสถาน เทศบาลตําบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ เทศบาลตําบลบ้านต้า องค์การบริหารส่วนตำบลต้า เทศบาลตำบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามป้องกันแก้ไขปัญหาภาวะน้ำแล้ง และ หาแนวทางช่วยเหลือการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตรอันเนื่องจากแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตประปามีปริมาณน้ำน้อยไม่เพียงพอต่อการบริการให้กับประชาชนในพื้นที่

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์การติดตามปริมาณน้ำท่าและน้ำฝน
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
Open Data
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ