รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่ติดตามความช่วยเหลือภัยแล้ง ณ บ้านสถาน ตำบลภูซาง จังหวัดพะเยา


14 เมษายน 2564 103 views

          วันที่ 12 เมษายน 2564 นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส่วนอุทกวิทยาที่ 2 เชียงราย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลงพื้นที่ติดตามความช่วยเหลือภัยแล้ง ณ บ้านสถาน ตำบลภูซาง อำเภอภูซางจังหวัดพะเยาสืบเนื่องจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำโดย สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค1 ลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับใช้ผลิตประปาหมู่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักแหล่ง  กักเก็บน้ำแห้งขอดขาดน้ำอุปโภคบริโภค การแก้ไขครั้งนี้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านสถาน2 ,หมู่ที่ 5 บ้านสถาน และหมู่ที่ 13 บ้านห้วยไฟพัฒนา จำนวน 500 ครัวเรือน 1,350 คน 
         ทั้งนี้ประชาชนขอขอบคุณรัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ให้กรมทรัพยากรน้ำสำนักทรัพยากรน้ำภาค 1 มาดำเนินการสูบน้ำช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งในครั้งนี้

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์การติดตามปริมาณน้ำท่าและน้ำฝน
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
Open Data
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ