ทน.สทภ.1 ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ อำเภอสบปราบ 3 ตำบล


16 เมษายน 2564 69 views

       วันที่ 15 เมษายน 2564 นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 และเจ้าหน้าที่สำนักงาน พร้อมด้วยนายปิลันธน์ รัตนวราภรณ์ (สจ.อำเภอสบปราบ) และผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมตรวจสอบปัญหาการขาดแคลน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อ.สบปราบ จ.ลำปาง ซึ่งในพื้นที่สภาวะปกติระดับน้ำจะอยู่ต่ำกว่าพื้นที่ทำกิน ดังนั้น สำนักงานฯ ได้เสนอแนวทางบริหารจัดการน้ำ และการวางโครงการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำ โดยในพื้น ต.สมัย วางโครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สูบผันน้ำจากหนองบัว กระจายน้ำไปในพื้นที่ขาดแคลนน้ำสำหรับการปศุสัตว์และการเกษตรน้ำน้อยช่วงฤดูแล้ง/ ต.สบปราบ วางโครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สูบผันน้ำจากสระโทกน้ำวัง กระจายไปในพื้นที่ขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค พืชสวน พืชไร่ รวมถึงการปศุสัตว์ และ ต.แม่กัวะ วางโครงการก่อสร้างฝายฯ เสริมระบบนิเวศ พร้อมระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สูบผันน้ำจากลำห้วยแม่กัวะ กระจายไปสนับสนุนประปาหมู่บ้านผิวดิน และติดตั้งระบบกรองน้ำสะอาดใน 3 หมู่บ้าน ซึ่งจะทำให้พื้นที่ 3 ตำบลในอำเภอสบปราบ มีน้ำใช้อย่างพอเพียง และยั่งยืน ทั้งนี้สำนักงานฯ ได้เน้นย้ำให้ อปท. เร่งจัดทำข้อมูลคำขอเบื้องต้น เพื่อประกอบการนำเสนอขอใช้งบบูรณาการ(งบเงินกู้)ของจังหวัด ต่อไป

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์การติดตามปริมาณน้ำท่าและน้ำฝน
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
Open Data
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ