แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2564 : รอบที่ 1 (1ต.ค.2563-31 มี.ค.2564) แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ และนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพ


ข้อมูลพื้นฐาน : สถานะผู้ใช้บริการเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ

ความถี่ในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำต่อเดือน

อุปกรณ์สื่อสารสำหรับการเข้าใช้บริการเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ

การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา

ข้อมูลเป็นประโยชน์ตรงตามความต้องการ

ความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลและดาวน์โหลดข้อมูล

ข้อเสนอแนะ

shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ